Specyfikacja olejów mineralnych, które podlegają akcyzie w Republice Czeskiej

Przedmiot opodatkowania olejów mineralnych w Republice Czeskiej
(1) Opodatkowaniu podlegają następujące oleje mineralne:
 • a) benzyny silnikowe określone w ramach kodów nomenklatury od 2710 11 41 do 2710 11 59, benzyny inne niż te z silnikiem określone pod kodami od 2710 11 11 do 2710 11 25i 2710 11 90 (zwane dalej „innymi benzynami”) oraz paliwa do silników odrzutowych typu benzynowego, określone pod kodami 2710 11 31 i 2710 11 70,
 • b) średnie oleje oraz ciężkie oleje gazowe wymienione w ramach kodów nomenklatury od 27 10 19 11 do 27 10 19 49,
 • c) ciężki olej opałowy w ramach kodów nomenklatury od 27 10 19 51 do 27 10 19 69,
 • d) oleje odpadowe wymienione w ramach kodów nomenklatury od 2710 91 do 2710 99,
 • e) skroplone gazy płynne i skroplony biogaz do przeznaczony do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu lub do innych celów w ramach nomenklatury kodów od 2711 12 11 do 2711 19, z wyjątkiem skroplonych gazów płynnych i skroplonego biogazu, o których mowa w pkt f) i g),
 • f) skroplone gazy płynne i skroplony biogaz przeznaczony do użytku, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane do produkcji ciepła w ramach nomenklatury kodów 2711 12 11 do 2711 19, lub
 • g) skroplone gazy płynne i skroplony biogaz przeznaczony do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane,  1. do silników stacjonarnych,  2. w związku z eksploatacją i maszynami używanymi w budownictwie, inżynierii lądowej i robotach publicznych, lub 3. do pojazdów przeznaczonych do użytku poza drogami publicznymi lub w przypadku pojazdów, które nie są dopuszczone do użytku głównie na drogach publicznych, wymienionych w ramach kodów nomenklatury od 2711 12 11 do 27 11 19.
(2) Przedmiotem opodatkowania są także:
 • a) jakiekolwiek mieszanki wybranych produktów, o których mowa w ustępie 1 oraz w niniejszym ustępie,
 • b) mieszaniny oleju mineralnego zawierającego benzynę lub mieszaniny benzyny z olejem mineralnym, o których mowa w ustępie 1 lub substancje w ustępie 1 nie są wymienione, za wyjątkiem mieszanin wynikających z punktów d) i e) i mieszanin stosowanych do napędu silników dwusuwowych, chyba że jest to mieszanina zawierająca inną benzynę,
 • c) mieszaniny olejów mineralnych, o których mowa w ustępie 1 punkt b) przeznaczone jako paliwo do silników wysokoprężnych napędowych z estru metylowego rzepakowego spełniającego kryteria trwałości biopaliw, przy czym udział estru metylowego oleju rzepakowego musi wynosić co najmniej 30% objętości wszystkich substancji zawartych w mieszaninie,
 • d) mieszanka benzyny i bezwodnego fermentacyjnego etanolu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego etanolu ogólnie zdenaturowanego35) zawierającego co najmniej 90% objętości benzyny i do 10% objętości bezwodnego fermentacyjnego etanolu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego etanolu ogólnie zdenaturowanego35), przy czym zawartość tlenu nie może przekraczać wartość 3,7% całego ciężaru,
 • e) mieszaniny benzyny i etyl-tercjan-butyl-eteru wytwarzanego z bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego alkoholu ogólnie zdenaturowanego35), zawierające w co najmniej 78% objętości benzynę i nie więcej niż 22% objętości etyl-tercjan-butyl-eter w tym nieprzereagowany alkohol z produkcji etyl-tercjan-butyl-eteru.
 • f) wszelkie mieszanki przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu lub do produkcji ciepła, które są równoważne z wykorzystaniem dowolnego oleju mineralnego, o których mowa w ustępie 1, z wyjątkiem tych, o których mowa w pkt od b) do e) oraz od g) do m),
 • g) mieszaniny olejów mineralnych z bezwodnym fermentacyjnym alkoholem specjalnie zdenaturowanym lub bezwodnym fermentacyjnym alkoholem ogólnie zdenaturowanym35) określonymi w punktach d), e), l) i b), które zawierają nie więcej niż 95% objętości bezwodny fermentacyjny alkohol specjalnie zdenaturowany lub bezwodny fermentacyjny alkohol ogólnie zdenaturowany35), przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu,
 • h) mieszanina benzyny i etyl-tercjan-butyl-eteru wytwarzanego z bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego alkoholu ogólnie zdenaturowanego oraz bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego alkoholu ogólnie zdenaturowanego35), jednocześnie tak, aby całkowita zawartość tlenu nie przekraczała 3,7% objętosci35a), zawierający co najmniej 78% objętości benzynę i nie więcej niż 22% objętości mieszanką etyl-tercjan-butyl-eteru, w tym nieprzereagowanego alkoholu w produkcji etyl-tercjan-butyl-eteru i bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego lub bezwodnego fermentacyjnego alkoholu ogólnie zdenaturowanego35)
 • i) mieszaniny benzyny i innych związków tlenowych składników biologicznego pochodzenia 35a)tak, aby całkowita zawartość tlenu nie wynosiła więcej niż 3,7% masy; udział benzyny w mieszaninie musi wynosić co najmniej 78% masy,
 • j) mieszaniny olejów mineralnych, o których mowa w ustępie 1 punkt b) przeznaczone jako paliwo do silników wysokoprężnych napędowych z estrów metylowych kwasów tłuszczowych wymienionych w ramach kodów nomenklatury 3824 90 99, z udziałem estrów metylowych kwasów tłuszczowych nie większym niż 7% objętości wszystkich substancji zawartych w mieszaninie,
 • k) mieszaniny ciężkiego oleju gazowego z wodą, która zawiera od 9 do 15%  masy wody, przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników,
 • l) mieszaniny olejów mineralnych z bezwodnym fermentacyjnym alkoholem specjalnie zdenaturowanym, spełniającym kryteria trwałości biopaliw tudzież z bezwodnym fermentacyjnym alkoholem ogólnie zdenaturowanym spełniającym kryteria trwałości biopaliw nie określone w pkt m), zawierającym co najmniej 70% i mniej niż 85% objętości bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego spełniającego kryteria trwałości biopaliw lub bezwodnego fermentacyjnego alkoholu specjalnie zdenaturowanego spełniającego trwałości biopaliw, które są równoważne z wykorzystaniem olejów mineralnych, o których mowa w ust 1 pkt a) i spełniający normy techniczne35b) , przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu,
 • m) mieszaniny olejów mineralnych z bezwodnym fermentacyjnym alkoholem specjalnie zdenaturowanym, spełniającym kryteria trwałości biopaliw, nie wymienione w pkt d), e), i) lub l), zawierający nie więcej niż 95% objętości bezwodny fermentacyjny alkohol specjalnie zdenaturowany, które są równoważne z wykorzystaniem olejów mineralnych wymienionych w ustępie 1 pkt b) i odpowiadające normie technicznej35c), przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu, lub
 • n) mieszaniny ciężkiego oleju opałowego, o których mowa w ustępie 1 pkt. c) z olejami mineralnymi, o których mowa w punktach od a) do m) lub olejami mineralnymi, o którym mowa w ustępie 1 pkt b), przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu.
(3) Przedmiotem opodatkowania są także oleje mineralne wymienione w ramach kodów nomenklatury:
 • a) od 1507 do 1518, pod warunkiem, że są stosowane do napędu, do wytworzenia ciepła, lub do wytwarzania mieszanin, o których mowa w ustępie 2,
 • b) 2707,
 • c) 2709,
 • d) od 2710 19 71 do 2710 19 99,
 • e) 2714 i 2715,
 • f) 2901 i 2902,
 • g) 2905 11 00, które nie są pochodzenia syntetycznego, pod warunkiem, że są stosowane do napędu lub do wytwarzania ciepła,
 • h) 3403
 • i) 3811,
 • j) 3817, lub
 • k) 3824 90 99, pod warunkiem, że są używane do napędu silników, do wytworzenia ciepła lub mieszanin, o których mowa w ustępie 2.
(4) W przypadku olejów mineralnych zgodnych z ustępem 3 dopuszczonych do swobodnego obowiązku podatkowego, obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku występuje tylko wtedy, gdy są one przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub używane do silników napędowych, do wytworzenia ciepła lub do produkcji mieszanin, o których mowa w ustępie 2.
(5) Przedmiotem opodatkowania są wszystkie produkty, które nie są wymienione w ustępach od 1 do 3, przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu. Nie dotyczy to produktów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od gazu ziemnego i innych gazów i podatkiem od paliw stałych.
(6) Przedmiotem opodatkowania są wszystkie produkty wymienione w ramach kodów nomenklatury od 2701 do 2715, z wyjątkiem produktów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od gazu ziemnego i innych gazów i opodatkowanie paliw stałych, za wyjątkiem olejów mineralnych zgodnych z ustępami 1 i 3, przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane do produkcji ciepła.
(7) Przedmiotem opodatkowania są wszystkie produkty przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub używane jako składnik lub wypełniacz (dodatek) do olejów mineralnych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu, z wyjątkiem produktów, które absorbują wodę z olejami mineralnymi w zbiornikach i instalacjach paliwowych.
(8) Każdy podmiot, który kupuje skroplone gazy płynne, o których mowa w ust 1 pkt e), f) lub g) jest zobowiązany najpóźniej przed ich dopuszczeniem do swobodnego podatkowego obrotu oznajmić w formie pisemnej sprzedającemu w jakim celu te gazy będą używane. Jeśli tego nie zrobią, gazy te będą opodatkowane stawkę podatku ustaloną dla gazu przeznaczonego do użytku, oferowanego na sprzedaż lub używanego do napędu. Ten sam obowiązek dotyczy nabywcy lub osoby, która nabywa tymczasowo owe skroplone gazy płynne dla nabywcy lub kupującego. Przepis ten nie ma zastosowania do skroplonych gazów płynnych w zbiornikach ciśnieniowych o masie do 40 kg wypełnienia włącznie.
(9) Skroplone gazy płynne, o których mowa w ustępie 1 pkt e), f) lub g), nie mogą być przechowywane razem w tym samym pojemniku, o ile pojemnik do wspólnego przechowywania nie jest opodatkowany podatkiem składowym. Poszczególne pojemniki, w których skroplone gazy płynne zgodne z ustępem 1 e), f) lub g) są oddzielnie przechowywane, muszą być technicznie odizolowane i nie połączone ze sobą. Skroplone gazy płynne, o których mowa w ust 1 pkt e), f), i g), pochodzące ze zbiornika w fazie ciekłej, mogą być przechowywane w pojemniku przymocowanym do podłoża, który jest wykorzystywany zgodnie z prawem35d), chyba że prawo stanowi inaczej (§ 59, punkt 10). Ograniczenie to nie ma zastosowania do skroplonych gazów płynnych, o którym mowa w ust 1 pkt f) i g) przechowywane w zbiornikach ciśnieniowych o masie do 40 kg ładunku łącznie oraz odnośnie skroplonych gazów płynnych, o których mowa w ust 1 pkt f) i g), które nie zostały zakupione lub nabyte w celu odsprzedaży.
(10) Jako dział technologiczny zasobnika dla skroplonych gazów płynnych rozumie się taką regulację, gdy
a) z opakowania, w których są przechowywane skroplone gazy płynne, o których mowa w ustępie 1 pkt f), gazy te nie mogą być uwalniane z dystrybutora lub urządzenia do napełniania i dozowania skroplonych gazów płynnych, zgodnie z ust. 1 pkt e) lub g), lub
b) z opakowania, w których są przechowywane skroplone gazy płynne, o których mowa w ust. 1 pkt g), gazy te nie mogą być uwalniane z dystrybutora lub urządzenia do napełniania i dozowania skroplonych gazów płynnych, zgodnie z ust. 1 pkt e).
(11) Oleje mineralne zużywane w jednostkach kogeneracji, tj. w urządzeniach, które zdecentralizowane wytwarzają ciepło i energię elektryczną jednocześnie, uważa się za oleje mineralne wykorzystywane do produkcji ciepła.
(12) Jako produktu olejów mineralnych się nie uznaje:
a) mieszanin olejów mineralnych, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu podatkowego w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych (§ 63 pkt 2) na stacjach benzynowych10a),
b) mieszanin olejów mineralnych, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu podatkowego w zbiornikach magazynowych stacji benzynowych10a), w przypadku olejów mineralnych, za które została już zapłacona akcyza, a stawka podatkowa nie jest niższa od stawki podatku dotyczącej mieszaniny lub jeżeli mieszanina nie zawiera olejów mineralnych, które kwalifikują się do zwrotu zgodnie z § 54 ust. 3.

O Zbigniew Mrózek

doradca podatkowy na terenie Republiki Czeskiej. Od roku 1995 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, zapisany pod numerem 1681. Prowadzi biuro księgowe, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich klientów. www.business-czechy.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Akcyza. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *