Podstawowe informacje o formach działalności gospodarczej w Rebublice Czeskiej

Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to:

(ustawa Nr. 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní zákoník))

Uregulowania podstawowe

Spółki prawa handlowego mogą w Republice Czeskiej zakładać osoby fizyczne i prawne. Osoba fizyczna oraz prawna może być udziałowcem z nieograniczoną odpowiedzialnością tylko w jednej spółce.

Do założenia spółki wymagana jest umowa spółki, którą podpisują wszyscy założyciele spółki. Podpisy założycieli muszą być urzędowo potwierdzone. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej wymaga zawsze formy aktu notarialnego.

Spółke można założyć także pośrednictwem pełnomocnika, w tym wypadku musí być podpis założyciela na pełnomocnictwie urzędowo poświadczony. Kodeks handlowy dopuszcza możliwość założenia spółki przez jedną osobę (oprócz spółki jawnej), umowę spółki zastępuje wtedy akt założycielski sporządzony w formie aktu notarialnego.

Kapitał zakładowy spółki obejmuje sumę wkładów pieniężnych i niepieniężnych wszystkich założycieli spółki. Kapitał zakładowy musi być wyrażony w koronach czeskich. Kapitał zakładowy jest częścią kapitału własnego spółki.

Spółka prawa handlowego powstaje z dniem wpisu do rejestru handlowego. Wniosek o wpis do rejestru handlowego należy złożyć w terminie do 90 dni od założenia spółki (podpisania umowy założycielskiej) lub od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *