Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest kombinacją spółki osobowej i spółki kapitałowej. Niektórzy jej wspólnicy (komplementariusze) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (również i osobistym), inni wspólnicy (komandytariusze) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wkładu wpisanego do rejestru handlowego.

Firma spółki komandytowej musi zawierać nazwę„komanditní společnost“ (spółka komandytowa) lub skrót „kom. spol.“ lub „k.s.“ Jeżeli firma (nazwa) spółki zawiera nazwisko komandytariusza, ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki jako komplementariusz (§ 95 Kodeksu handlowego).

Umowa spółki musi zawierać:
 • nazwę i siedzibę spółki, 
 • wykaz wspólników, obejmujący nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i 
 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej, 
 • przedmiot działalności spółki, 
 • określenie, którzy ze wspólników są komplementariuszami, a którzy komandytariuszami, 
 • wysokość wkładu każdego komandytariusza.
 • Zgłoszenie do rejestru handlowego musi być podpisane przez wszystkich wspólników. Komandytariusze są zobowiązani do wniesienia kapitału zakładowego w wysokości określonej w umowie spółki, nie mniej jednak niż 5.000 CZK. Wkład powinien być wniesiony w terminie określonym w umowie spółki, w innym przypadku bez zbędnej zwłoki po zawiązaniu się spółki lub staniu się wspólnikiem.

  Spółkę na zewnątrz reprezentować mogą wyłącznie komplementariusze. Komadytariusz odpowiada za zobowiązania, które zaciągnął w imieniu spółki bez pełnomocnictwa w pełnym zakresie jak komplementariusz.

  O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, zakaz konkurencji obowiązuje tylko komplementariuszy.

Zalety spółki
 •  nie jest konieczny kapitał założycielski spółki, 
 • komandytariusze nie mają zakazu konkurencji.

Wady spółki

 •  wspólnicy komplementariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, 
 • komandytariusze nie mają wpływu na zarządzanie spółką. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *