Przydzielanie numeru EORI w Republice Czeskiej

INFORMACJA
o sposobie rejestrowania podmiotów gospodarczych oraz przydzielania im nowych identyfikatorów w celu kontaktowania się ze Służbą Celną wspólnoty europejskiej. 

          Dnia 16. Kwietnia 2009 zostało udostępnione rozporządzenie Komisji (EW) nr 312/2009, które zmienia rozporządzenie Komisji (EHS) nr 2454/93, które wykonuje rozporządzenie Rady (EHS) nr 2913/92, kodeks celny ( dalej tylko „rozporządzenie 312”).  Rozporządzenie 312 obowiązuje od 01.07.2009.
          W wyżej wymienionym rozporządzeniem 312, został wprowadzony obowiązek rejestracji podmiotów gospodarczych w ramach całej UE do tzw. Rejestru podmiotów gospodarczych (dalej tylko „rejestr EORI”) w przypadku jeżeli podmiot handluje z państwami drugimi. W ramach tej rejestracji, wybrane organy państw członkowskich  Unii Europejskiej przydzielają tzw. nr EORI.  W Czechach wybranym organem państwowym jest Służba Celna Czech. Numer EORI jest jedynym identyfikatorem podmiotów gospodarczych przy kontakcie ze Służbą Celną członkowskich państw wspólnoty narodowej w obszarach, które obejmują przepisy celne. Obowiązek jego użytkowania rozpoczął się dn. 01.07.2009.
       Możliwość jaką daje rozporządzenie 312, aby przy rejestracji nie przydzielać nowego kolejnego identyfikatora, ale był wykorzystany już wcześniej przydzielony numer np. dla podatkowych  lub statystycznych celów  Służba Celna Czech wykorzystała i jako numer EROI użyła numer identyfikacji podatkowej ( w większości przypadków ).  

      Jednak przejdźmy do podmiotów gospodarczych, którym nie zostały przedzielone numery EORI.
      Na podstawie rozporządzenia 312, pomioty gospodarcze, które handlują z państwami drugimi powinny poprosić wybrany organ państwowy ( w Czechach jest to Służba Celna Czech) o zarejestrowanie oraz przydzielenie numeru EORI.
      Upoważnione departamenty, którymi są wszystkie urzędy celne w Czechach (Dyrekcje generalne Komisji Europejskiej) rejestrują do rejestru EORI na podstawie wniosku popartego potrzebnymi dokumentami  następujących podmiotów :
a) osoby prawne, które posiadają siedzibę na terenie Czech,
b) osoby fizyczne – przedsiębiorcy, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terenie Czech,
c) osoby prawne, które posiadają siedzibę poza obszarem Wspólnoty narodów, 
d) posiadacze kart TIR, którzy posiadają siedzibę poza obszarem Wspólnoty narodów,
Takim osobom jest przydzielany tzw. bieżący numer EORI.

        W Czechach nie rejestruje się podmiotów :
a) z siedzibą w innym państwie członkowskim UE niż w Czechy ; te podmioty muszą być zarejestrowane w tym państwie członkowskim w którym posiadają swoja siedzibę.
b) które były już wcześniej zarejestrowane w innym państwie członkowskim UE , gdzie został im przydzielony bieżący numer EORI. 

Ważnym warunkiem rejestracji, jest również osobowość prawna podmiotu gospodarczego. 

Zastępca podmiotu gospodarczego poprosi wybrany Urząd Celny o rejestrację w systemie EORI. Listę urzędów celnych można znaleźć na stronie Służby Celnej Czech pod adresem http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx w zakładce „Tablica ogłoszeń”. Zaleca się ten, przez który zamierza realizować swoją działalność.

          Do wniosku o rejestrację należy dołączyć do wglądu oryginał wypisu z rejestru handlowego lub jego zweryfikowaną kopię. Jeżeli na wniosku jest wypełniony NIP ( jeden lub więcej), następnie trzeba pokazać decyzję o przydzielenie NIP do wszystkich NIP wymienionych w wniosku  i włączonych do rejestru EORI. W przypadku, że przydzielono osobie fizycznej ( przedsiębiorcy) „osobisty numer identyfikacji podatkowej ),  trzeba dołączyć decyzję o jego przydzieleniu.

           Po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku, pracownik urzędu celnego zwróci dołączone dokumenty. 

          Po zatwierdzeniu wniosku, zobowiązany pracownik urzędu celnego dostarczy zastępcy podmiotu gospodarczego przed podpisem , decyzję zarejestrowania w rejestrze EORI lub wyśle pocztą.
 
          Wniosek o przydzielenie numeru EORI nie podlega opłacie administracyjnej.

           Jeżeli o numer EORI będzie się ubiegać firma z siedzibą spoza UE, do  wniosku musi dołączyć narodowy wypis z rejestru handlowego + urzędowe tłumaczenie w języku czeskim. Wypis można zastąpić potwierdzeniem ambasady, oczywiście również z tłumaczeniem w języku czeskim. 

         Firma zagraniczna może być zastępowana przy składaniu wniosku o przydzielenie numeru ERIO na podstawie zweryfikowanego pełnomocnictwa.

O Zbigniew Mrózek

doradca podatkowy na terenie Republiki Czeskiej. Od roku 1995 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, zapisany pod numerem 1681. Prowadzi biuro księgowe, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich klientów. www.business-czechy.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatki, Wymagania prawne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *